Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Om het verblijf bij Van der Valk Hotel Duiven bij Arnhem A12 voor zowel uzelf als onze andere gasten zo prettig mogelijk te maken, vragen wij u onze huisregels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Duiven bij Arnhem A12, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd.
 • Elke vorm van agressie jegens personeel en/of gasten is ten strengste verboden. Bij het overtreden van deze regel behoudt Hotel Duiven bij Arnhem A12 zich het recht u te vorderen het hotel te verlaten.
 • Inchecken is alleen mogelijk vanaf 18 jaar. Indien u minderjarig bent, vragen wij u om een schriftelijk akkoord van beide ouders/voogd. Deze bevestiging is op te vragen bij de receptie.
 • Bij inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 • Wij behouden ons het recht om onze gasten een borg van €150.00 te vragen.
 • In en rond het gehele gebouw hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen. Een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel Duiven bij Arnhem A12 is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Hotel Duiven bij Arnhem A12 dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers u een legitimatiebewijs te tonen.
 • Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 • Parkeren is gratis en op eigen risico.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Suite reglement:

 • U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
 • Op de suite zijn maximaal 2 personen toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om bezoek op de kamer te ontvangen.
 • Er zijn géén huisdieren toegestaan op onze suites.
 • Roken is ten strengste verboden in onze suites.
 • De inchecktijd is vanaf 14.00 uur, uitchecktijd voor onze suites is 11.00 uur.
 • Voor het inchecken in de suites wordt een borg van € 200,00 berekend.

Het is verboden om:

 • nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Duiven bij Arnhem A12 kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • drugs (soft- of harddrugs) te gebruiken in het gehele hotel. Tevens is het verhandelen of het in bezit hebben van de verdovende middelen ten strengste verboden.
 • lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel.
 • vuur en/of kaarsen in de kamer te gebruiken in verband met het brandalarm en brandgevaar. De brandmeldinstallatie wordt direct geactiveerd.
 • wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 • te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt, zijn wij genoodzaakt € 175,00 in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275,00 aan u worden doorbelast.
 • de brandmelder in uw hotelkamer te verwijderen of af te plakken tijdens uw verblijf. Indien dit wel gebeurt behoudt Hotel Duiven bij Arnhem A12 zich het recht om u te vorderen het hotel te verlaten, of een sanctie op te leggen.
 • in en rond het hotel goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 • overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Samen te scholen met twee of meer personen in Hotel Duiven bij Arnhem A12. Personen in hetzelfde huishouden zoals gezinnen en/of kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • bezoek te ontvangen op uw kamer.
 • gasten te ontvangen op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. Eveneens volgt hierna een notering op de zwarte lijst die van toepassing is voor alle Van der Valk Hotels.

 • Door middel van uw handtekening geeft u aan akkoord te gaan met de naleving van onze huisregels. Zonder handtekening kunnen wij u helaas niet inchecken.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van Hotel Duiven bij Arnhem A12.

 • De Directie van Hotel Duiven bij Arnhem A12 wenst u een prettig en veilig verblijf toe.